[ Documentary ]

2013.09.22 - ผลการวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ #3GDriveTest กสทช. [PDF]

2013.09.21 - มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภท ข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. [PDF]

2013.09.13 - ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก [PDF]

2013.09.11 - บันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสาหรับสถานีฐานขนาดเล็ก Femtocell [PDF]

2013.09.11 - รายงานการศึกษาผลกระทบจากการกำกับดูแล (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อ (ร่าง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก (Femtocell) ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) และกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) [PDF]

2013.09.11 - (ร่าง) ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก (Femtocell) ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) และกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) [PDF]

2013.09.03 - Word Economic Forum (WEF) - The Global Cometitiveness Report 2012-2013 [PDF]

2013.08.30 - The Cloud Begins With Coal Big Data, Big Networks, Big Infrastructures, And Big Power [PDF]

 

Home | Suebsak's Talk | Tech | Trip | Knowledge | Lifestyle

 

  
IP: